L-Concept
Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
L-Concept Consultancy BV

VERSIE LCC092023

Artikel 1. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden verstaan onder:

  • L-Concept Consultancy BV, zijnde de opdrachtnemer
  • Een bedrijf, organisatie of persoon, die een opdracht door L-Concept Consultancy BV wil laten uitvoeren, zijnde de opdrachtgever
  • Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen, organiseren, implementeren van diensten
  • Opdrachtovereenkomst: de schriftelijke beschrijving van de opdracht, akkoord bevonden en ondertekend door de opdrachtgever en L-Concept Consultancy BV

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij schriftelijk worden overeengekomen.
L-Concept Consultancy BV behandelt alle bedrijf- en cliëntinformatie van de opdrachtgever als vertrouwelijk.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door L-Concept Consultancy BV, ten behoeve van de opdrachtgever.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door L-Concept Consultancy BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. AANBIEDING EN AANVAARDING

L-Concept Consultancy BV biedt de uitvoering van een opdracht aan door overlegging van een offerte. De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle informatie die relevant is voor de uitvoering van een opdracht aan L-Concept Consultancy BV adviseurs is verstrekt.
Het aanbod van L-Concept Consultancy BV tot de uitvoering van de opdracht is vrijblijvend.
De opdrachtgever kan de offerte tot uitvoering van een opdracht schriftelijk aanvaarden, dit binnen dertig dagen na offertedatum, door ondertekening van de offerte dan wel de opdrachtovereenkomst.

Artikel 4. UITVOERING VAN EEN OPDRACHT

L-Concept Consultancy BV zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van L-Concept Consultancy BV.
De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen L-Concept Consultancy BV en de opdrachtgever. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.
De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. MEDEWERKERS L-CONCEPT CONSULTANCY BV

Afhankelijk van de opdracht en in kennisgeving aan de opdrachtgever, behoudt L-Concept Consultancy BV het recht een adviseur van een L-Concept Consultancy BV partner in te zetten.
L-Concept Consultancy BV garandeert dat een adviseur van een L-Concept Consultancy BV partner minimaal van vergelijkbare kwaliteit is als de adviseur van L-Concept Consultancy BV

Artikel 6. MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

Medewerking van de opdrachtgever binnen de opdracht (medewerkers, documentatie, overige materialen) worden bijtijds ter beschikking gesteld aan L-Concept Consultancy BV.
Door het te laat ter beschikking stellen van medewerking, kan de eventuele opgelopen vertraging niet op L-Concept Consultancy BV worden verhaald.
Extra inzet van L-Concept Consultancy BV, dit ten gevolge van te laat ter beschikking stellen van medewerking, zal door L-Concept Consultancy BV in rekening worden gebracht

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

Levertijden worden door L-Concept Consultancy BV bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht tot het opschorten van enig op hem rustende verplichting, noch op schadevergoeding of ontbinding van de met hem gesloten overeenkomst met L-Concept Consultancy BV.
L-Concept Consultancy BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de opdrachtgever uit een met L-Concept Consultancy BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart L-Concept Consultancy BV tegen aanspraken van derden.

Artikel 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door L-Concept Consultancy BV geleverde documenten en formats blijven intellectueel eigendom van L-Concept Consultancy BV, tenzij dit anders in de Opdrachtovereenkomst is vastgelegd.

Artikel 9. OVERMACHT

Indien L-Concept Consultancy BV door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, is L-Concept Consultancy BV gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten tot de overmacht toestand heeft opgehouden te bestaan, dat ter keuze van L-Concept Consultancy BV. Onder overmacht worden verstaan alle onvoorziene omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van L-Concept Consultancy BV welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van L-Concept Consultancy BV in volle omvang gevergd kan worden. Daaronder in elk geval zijn begrepen: oorlog, onlusten, overstromingen of andere rampen, werkstakingen en -uitsluitingen, transportmogelijkheden, storingen in de energievoorziening, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers en maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst was te voorzien.

Artikel 10. HONORARIUM EN BETALING

Het honorarium is aangegeven in een Basistarief en een Speciaaltarief. Deze tarieven worden jaarlijks verhoogd met het percentage inflatie volgens de “CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen”. Deze inflatiecorrectie wordt in januari van ieder jaar doorgevoerd.
De wijze van betaling is opgenomen in de Opdrachtovereenkomst.
Betaling dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim, en is opdrachtgever vanaf dat tijdstip de wettelijke rente verschuldigd over het declaratie-/factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
Voorts is opdrachtgever dan gehouden L-Concept Consultancy BV te vergoeden alle kosten die L-Concept Consultancy BV maakt ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, evenals alle executiekosten; de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande declaratie-/factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 200,–, onverminderd het recht van L-Concept Consultancy BV om vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Artikel 11. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OF ANNULERING

De opdrachtgever en L-Concept Consultancy BV kunnen elk eenzijdig de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht beëindigen indien zeer dringende redenen de opdrachtgever dan wel L-Concept Consultancy BV niet langer in staat stellen de overeengekomen prestaties te leveren.
Bij opdrachten welke een inzet van meer dan 20 uren van L-Concept Consultancy BV vragen, is het annuleren van de opdracht enkel schriftelijk mogelijk, 30 dagen voor aanvang van de opdracht. Annulering binnen deze 30 dagen is enkel mogelijk na betaling van 50 % van het totale overeengekomen bedrag ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, dit conform de getekende offerte of opdrachtbevestiging

Artikel 12. NEDERLANDS RECHT

Op de betrekkingen tussen L-Concept Consultancy BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Met uitsluiting van ieder ander is de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortkomen uit met L-Concept Consultancy BV gesloten overeenkomsten.