Opleidingsvoorwaarden
generiek

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever:

 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.

Cursist:

 • de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.

Opleiding:

 • opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Open opleiding:

 • opleiding met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

In company-opleiding:

 • opleiding met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Opleidingsvoorwaarden:

 • onderhavige algemene opleidingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten aangaande door L-Concept Consultancy BV geboden opleiding, open opleiding of in company opleiding.
 • Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze opleidingsvoorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding

 • Inschrijving voor de door L-Concept Consultancy BV te verzorgen open opleiding kan door opdrachtgever plaatsvinden door het mailen van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
 • L-Concept Consultancy BV hanteert een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen bij de open opleidingen.
 • L-Concept Consultancy BV bevestigt een inschrijving die is gedaan middels een bevestigingsmail. Er is dan sprake van een opdrachtovereenkomst.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-opleiding

 • Voor een ‘in company’-opleiding kan opdrachtgever een offerte aanvragen bij L-Concept Consultancy BV
 • Een getekende offerte door opdrachtgever en L-Concept Consultancy BV is een opdrachtovereenkomst.

Artikel 5. Prijzen van open opleiding

 • Prijs van een open opleiding zijn te vinden op de website van L-Concept Consultancy BV
 • Alle genoemde prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW.
 • Op het Inschrijfformulier dat volledig ingevuld wordt gemaild aan L-Concept Consultancy staat de prijs van de opleiding vermeld, zowel exclusief als inclusief 21% BTW.
 • In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-opleiding

 • De opleidingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 • Alle genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief 21% BTW. Het genoemde eindbedrag is inclusief 21% BTW.
 • In de offerte voor de in company opleiding worden de kosten voor het opleidingsmateriaal, als ook eventuele andere bijkomende kosten voor b.v. reis en verblijf, meegenomen.

Artikel 7. Betaling

 • De wijze van betaling is opgenomen in de Opdrachtovereenkomst.
 • Betaling dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim, en is opdrachtgever vanaf dat tijdstip de wettelijke rente verschuldigd over het declaratie-/factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
 • Voorts is opdrachtgever dan gehouden L-Concept Consultancy BV te vergoeden alle kosten die L-Concept Consultancy BV maakt ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder begrepen declaraties van advocaten en procureurs, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, evenals alle executiekosten; de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande declaratie-/factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 200,–, onverminderd het recht van L-Concept Consultancy BV om vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 • Alle door L-Concept Consultancy BV geleverde documenten en formats blijven intellectueel eigendom van L-Concept Consultancy BV, tenzij dit anders in de Opdrachtovereenkomst is vastgelegd.

Artikel 9. Communicatie

 • Een cursist kan met L-Concept Consultancy over een (deel van) de opleiding communiceren via opleiding@l-concept.nl
 • De responstijd van L-Concept Consultancy op een mail van een cursist is maximaal 3 werkdagen
 • Bij zeer dringende zaken kan de cursist een WhatsApp bericht sturen. L-Concept Consultancy zal dan z.s.m. daarop reageren

Artikel 9. Overmacht

 • Indien L-Concept Consultancy BV door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, is L-Concept Consultancy BV gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten tot de overmacht toestand heeft opgehouden te bestaan, dat ter keuze van L-Concept Consultancy BV.
 • Onder overmacht worden verstaan alle onvoorziene omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van L-Concept Consultancy BV welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van L-Concept Consultancy BV in volle omvang gevergd kan worden. Daaronder in elk geval zijn begrepen: oorlog, onlusten, overstromingen of andere rampen, werkstakingen en -uitsluitingen, transportmogelijkheden, storingen in de energievoorziening, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers en maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst was te voorzien.

Artikel 10: Absentie, ziekte, verhindering opdrachtgever

 • De opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele opleidingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
 • Een annulering of verplaatsing vanuit opdrachtgever of cursist dient per mail te worden doorgegeven aan opleiding@l-concept.nl
 • Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de opleiding en/of niet verschijnen op de opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
 • Verplaatsen van een in company opleiding door de opdrachtgever kan zonder kosten worden gedaan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding.
 • Verplaatsen van een in company training door de opdrachtgever binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, is enkel mogelijk na voldoen van 30% van het totaal overeengekomen opleidingsbedrag.
 • Verplaatsen van een in company training door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, is enkel mogelijk na voldoen van 60% van het totaal overeengekomen opleidingsbedrag.
 • Bij annuleren van een open opleiding tot 4 weken voor aanvang worden € 30,- exclusief BTW administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een open opleiding binnen 4 weken, maar tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding, wordt 50% van het totaal overeengekomen opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een open opleiding binnen 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding, wordt 50% van het totaal overeengekomen opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • In het geval van annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang wordt 100% van het totaal overeengekomen opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van de cursist door een ander persoon, mits deze wijziging tot uiterlijk 48 uur voor is gemeld op mailadres opleiding@l-concept.nl . Binnen 48 uur wordt er € 55,- exclusief BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Annulering door L-Concept Consultancy BV

 • Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft L-Concept Consultancy BV het recht de geplande training te annuleren of te verplaatsen en/of het dagprogramma te wijzigen.
 • De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
 • L-Concept Consultancy BV biedt de opdrachtgever een alternatief aan, dit tegen dezelfde voorwaarden als eerder overeengekomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • L-Concept Consultancy BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfs­schade welke voor de opdrachtgever uit een met L-Concept Consultancy BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart L-Concept Consultancy BV tegen aanspraken van derden.

Artikel 13. Uitvoering van een opdracht

 • L-Concept Consultancy BV zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van L-Concept Consultancy BV.
 • De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen L-Concept Consultancy BV en de opdrachtgever.
 • Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.
 • De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Medewerkers L-Concept Consultancy BV

 • Afhankelijk van de opdracht en in kennisgeving aan de opdrachtgever, behoudt L-Concept Consultancy BV het recht een adviseur van een L-Concept Consultancy BV partner in te zetten
 • L-Concept Consultancy BV garandeert dat een adviseur van een L-Concept Consultancy BV partner minimaal van vergelijkbare kwaliteit is als de adviseur van L-Concept Consultancy BV

Artikel 15. Medewerking opdrachtgever

 • Medewerking van de opdrachtgever binnen de opdracht (medewerkers, documentatie, overige materialen) worden bijtijds ter beschikking gesteld aan L-Concept Consultancy BV.
 • Door het te laat ter beschikking stellen van medewerking, kan de eventuele opgelopen vertraging niet op L-Concept Consultancy BV worden verhaald
 • Extra inzet van L-Concept Consultancy BV, dit ten gevolge van te laat ter beschikking stellen van medewerking, zal door L-Concept Consultancy BV in rekening worden gebracht

Artikel 16. Reclame

 • De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingsovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van L-Concept Consultancy BV. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 • Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Nederlands recht

 • Op de betrekkingen tussen L-Concept Consultancy BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Met uitsluiting van ieder ander is de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortkomen uit met L-Concept Consultancy BV gesloten overeenkomsten.